Pumpar & pumpbrunnar

Pump Best-one aut

4,200.00kr

Pumpar & pumpbrunnar

Pump DGO 150/2G50HT

10,350.00kr

Pumpbrunnar Pumpbrunnar används i de fall då det enskilda avloppet inte kan byggas med självfall eller nivåskillnaden är för stor mellan de olika reningsstegen. En pump integreras antingen i slamavskiljaren eller i en separat pumpbrunn. De finns som skärande/tryckande eller försedda med virvelhjul och den vanligaste start/stoppfunktionen sker genom vippor.

Avloppsvatten: Orenat spillvatten och avloppsvatten från hushåll och jordbruk rekommenderas ett fritt genomlopp för fasta partiklar upp till 60-80 mm.

Gråvatten: Förorenat vatten och orenat spillvatten rekommenderas ett fritt genomlopp på 35-45 mm för att undvika igensättning.

Dränering: För att igensättning ska undvika, bör fritt genomlopp i pumpen inte understiga 10-12 mm.

Hänsynstagande vid val av pump: Vad ska pumpas och vilken renhetsgrad har det? Hur stora kvantiteter ska pumpas? Hur många meter i höjd och vågrät riktning ska du pumpa? Ska installationen ske inom eller utomhus?