För BDT (gråvatten) behövs en slamavskiljare på minst 1000 liter. Den efterföljande reningen utformad som infiltration eller markbädd kan bestå av sand/grusfraktioner eller biomoduler.

Ett annat alternativ är minireningsverk som bygger på biologisk rening. Dessa är utmärkta där endast en begränsad yta är tillgänglig för avloppsanläggningen.

Markförhållanden/närhet till vattendrag eller egen brunn och fastighetens placering är avgörande för vad som är lämpligt att välja.

BDT-avlopp kräver också rening

BDT för inte med sig lika mycket föroreningar och smittorisker som toalettvattnet gör, men det betyder inte att det är helt rent.

Det finns alltid en risk att det innehåller bakterier eller föroreningar som kan skada både människor och miljön.

Baga
Avloppspaket BDT (bad disk tvätt) med slamavskiljare och biomodulpaket för infiltration/markbädd.
Ecobox BDT
All rening sker i samma enhet, inga förbrukningsmaterial eller rörliga delar.
Argo BDT
Slamavskiljare och infiltration i ett.
biobox M
BioBox
BioBox gråvattenrenare från Raita Enviroment rengör vattnet utifrån naturliga metoder.
Vestelli Biorenare
Vestelli Biorenare
Biorenaren gör en totalrening av allt gråvatten, den har varken utbytbara filteringsmaterial, kemikalier eller andra jordmaterial.