Bra att veta om enskilda avlopp

Här finns lite information om enskilda avlopp. Regler och lagar och annat som är bra att veta.

 • Det är kommunen som ger tillstånd till ditt enskilda avlopp och det ska ansökas genom en blankett som finns på de flesta kommuners hemsidor.
 • Avloppsanläggningar som kräver slamsugning ska placeras så att de lätt kan nås av kommunens slamsugningsbilar.
 • Locket på din 3-kammarbrunn får som mest väga 15 Kg.
 • Husets avlopp ska ventileras på husets tak över nock.
 • Fett och oljehaltigt spillvatten, dagvatten, dräneringsvatten och vatten från backspolning av vattenreningsfilter får inte kopplas till avloppsanläggningen.
 • Kommunerna bestämmer om det råder normal eller hög skyddsnivå för miljö och hälsoskydd gällande den aktuella utsläppspunkten, det vill säga renhetsgraden innan avloppsvattnet släpps ut i naturen.

Vi hjälper gärna till genom ett besök på plats för att komma fram till den lämpligaste lösningen för just dina förhållanden.


Skärpta arbetsmiljöregler för slamhämtning

SRV har tidigare bett fastighetsägaren att skaffa slang eller anlägga väg fram till anläggningen för att tömningen ska kunna utföras på ett arbetsmiljöriktigt sätt. Vi kommer i fortsättningen inte att ställa sådana krav utan kommer istället att ta ut en avgift för de extra åtgärder som vi måste vidtas för att kunna tömma slamanläggningar som ligger mer än 10 meter från slambilens uppställningsplats. Slangen ska ha anslutningar av typ han-hon modell 42.


Naturvårdsverkets krav NORMAL skyddsnivå för miljöskydd

 • BOD7 >90%
 • Totalfosfor (Tot-P) >70%
 • Totalkväve (Tot-N) Inget krav på kvävereduktion

Naturvårdverkets krav NORMAL skyddsnivå för hälsoskydd

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentlig ökad risk för smitta eller annan olägenhet t,ex lukt där människor kan exponeras för det , exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

Naturvårdsverkets krav HÖG skyddsnivå för miljöskydd

 • BOD7 >90%
 • Totalfosfor (Tot-P) >90%
 • Totalkväve (Tot-N) >50%

Naturvårdsverkets krav HÖG skyddsnivå för hälsoskydd

 • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentlig ökad risk för smitta eller annan olägenhet t,ex lukt där människor kan exponeras för det , exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
 • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.
 • Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot bräddat vatten.

ROT-avdrag gällande enskilt avlopp

 • Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller nära anslutning till en bostad som kunden äger och bor i eller har som fritidsbostad eller äger och som kundens föräldrar bor i. Kunden får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om och tillbyggnad av nybyggda hus. Med ett nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.
 • Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden.
 • Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet.
 • Observera att kostnaden för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Skatteverket godkänner inte ROT-avdrag för service och reparationer av maskiner, vilket innebär att ROT-avdrag ej godkänns för service och reparationer av minireningsverk, fosforfällor o dylikt.


Naturvårdsverket >

Skatteverket >