Pumpbrunn/Pumpstation

Pumpbrunnar används i de fall då det enskilda avloppet inte kan byggas med självfall eller nivåskillnaden är för stor mellan de olika reningsstegen. En pump integreras antingen i slamavskiljaren eller i en separat pumpbrunn. De finns som skärande/tryckande eller försedda med virvelhjul och den vanligaste start/stoppfunktionen sker genom vippor.

Avloppsvatten: Orenat spillvatten och avloppsvatten från hushåll och jordbruk rekommenderas ett fritt genomlopp för fasta partiklar upp till 40-50 mm.

Gråvatten: Förorenat vatten och orenat spillvatten rekommenderas ett fritt genomlopp på 35-45 mm för att undvika igensättning. Dränering: För att igensättning ska undvika, bör fritt genomlopp i pumpen inte understiga 10-12 mm.

Hänsynstagande vid val av pump: Vad ska pumpas och vilken renhetsgrad har det? Hur stora kvantiteter ska pumpas? Hur många meter i höjd och vågrät riktning ska du pumpa? Ska installationen ske inom eller utomhus?.

Vi har tagit fram en helt ny egen serie pumpbrunnar/-stationer, baserat på den erfarenhet vi har med att montera och serva olika sorter av brunnar.

Green Line 600-E

pumpbrunn green line 600 E

En ny generation av pumpstationer av hög kvalité med ett nytt unikt styrsystem utan mekaniska vippor eller avancerad elektronik i pumpmotorerna.

Start, stopp och larm styrs av vattenmängden i brunnen och är inställt vid leverans för enkel och smidig installation. Ökar driftsäkerheten då inga partiklar kan påverka några mekaniska delar i brunnen.

Pumpstationen finns med en rad olika pumpar för att anpassa alla olika avloppslösningar och belastningar. För pumpning av avloppsvatten från villan till reningsverk eller slamavskiljare där skonsam pumpning är viktigt för att inte försämra sedimenteringsprocessen i det enskilda avloppet. Eller med skärande pumpar till Tryckavlopp (LTA) till samfällheter eller anslutning till kommunala tyckavlopp.

Behållaren har en votad botten för att slippa hörn och kanter där avlagringar fastnar. Glidkoppling med styrning och ett stadigt handtag gör det lätt att montera ur och i pumpen för att underlätta underhållsarbeten.

En genomtänkt pumpstation av hög kvalité. Framtagen för pumpning av avloppsvatten från villan eller sommarstugan till reningsverk, eller slamavskiljare där skonsam pumpning är viktigt för att inte försämra sedimenteringsprocessen i det enskilda avloppet.

Passar bra till ett hushåll eller sommarstugan och klarar både WC och BDT vatten.

Behållaren har en votad botten för att slippa hörn och kanter där avlagringar fastnar. Glidkoppling med styrning och ett stadigt handtag gör det lätt att montera ur och i pumpen för att underlätta underhållsarbeten.

Enkelt att installera då larm och pumpstyrning är monterat och injusterat vid leverans. Bara att ansluta el.

Green Line 600-A

PUMPSTATION GREEN LINE 600-A